Goede sociale zorg in onze Doesburgse samenleving

De PvdA Doesburg vindt het belangrijk om, in tijden van bezuinigingen, mensen te beschermen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen in een kwetsbare positie mogen niet ongerust gemaakt worden en moeten er op kunnen rekenen dat zij niet het kind van de rekening worden. Met de PvdA Doesburg in het college van Burgemeester en Wethouders, worden de (onvermijdelijke) bezuinigingen op een eerlijke manier opgevangen en kunnen mensen altijd op de noodzakelijke zorg vertrouwen. Mensen met een handicap, of die beschut werk hebben bij Presikhaaf, die uitgebreide zorg (nu nog uit de AWBZ) nodig hebben, die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding of hulp vanuit jeugdzorg en mensen met een absoluut minimum inkomen, kunnen ook de komende jaren rekenen op de PvdA Doesburg!

Het is van belang dat er meer samenhangend naar vraagstukken van zorg, jeugd en werkgelegenheid wordt gekeken. De gemeente krijgt steeds meer taken die vanuit de rijksoverheid worden overgeheveld. De bezuinigingen die de regering als voorwaarde aan de gemeenten heeft opgelegd, bereik je door de uitvoering van die taken samen te voegen en maatwerk te leveren. Als dat goed gedaan wordt in Doesburg dan levert dat onder meer in de zorg een bezuiniging op als resultaat. Het is niet zinvol te bezuinigen door enkel te schrappen. Dat leidt niet alleen tot eindeloze discussies, maar er worden dan ook mensen de dupe die het toch al met een smalle beurs moeten doen. De PvdA Doesburg acht zich in staat de bezuinigen in Doesburg te realiseren met eerlijk en slim beleid, niet door te hakken.

PvdA Doesburg voor een betere samenleving!
PvdA Doesburg wil de samenhang en het noaberschap in Doesburg versterken door een sterk beleid op de gebieden werk en zorg. De gemeente kan een grote rol spelen in het bevorderen van zorg voor je naaste. Iedereen die zorg voor zijn naaste heeft en/of belangeloos zich inzet voor de samenleving van Doesburg, kan bij PvdA-beleid rekenen op waardering en ondersteuning. De samenhang in de zorgverlening kan dicht bij huis op buurtniveau worden georganiseerd, met een rol voor de wijkraden. Een moderne vorm van solidariteit tussen burgers en gemeentelijke overheid!

Armoedebeleid. Ook in Doesburg!
Ook na een lange periode van goed sociaal beleid in Doesburg komt nog steeds armoede voor. In Doesburg is het aantal uitgiften bij de voedselbank sterk gestegen. Denken dat voedselbanken niet nodig zijn is dus een fabeltje. PvdA Doesburg zet een actief ondersteuningsbeleid op voor de voedselbank en wil daar zoveel mogelijk Doesburgse supermarkten en middenstanders bij betrekken.

Concrete actiepunten die we in het college graag zouden realiseren:
• Minimabeleid waarbij kinderen in alle gevallen kunnen meedoen aan sport, verenigingsleven en vakantie
• Actieve ondersteuning van de voedselbank
• Eerlijk vergoeding voor mensen die in de (WMO-) zorg werken
• Een “Altijd verzekerd van zorg!” programma opgenomen in een coalitie met de PvdA
• Veel professionele zorg aan het lijf, je nooit afhankelijk hoeven voelen van de “buren”
• Vergoedingen als blijk van waardering voor vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers